Cognitieve gedragstherapie
Home
Therapie bij hechtingsproblemen
ikorigineel-nr-1-214x300
Nicoline Hoekstra – Deventer

Nicoline Hoekstra is klinisch psycholoog en biedt diagnostiek en psychotherapie (zoals EMDR, speltherapie, cognitieve gedragstherapie) aan kinderen en jongeren t/m 17  jaar, wanneer er sprake is van klachten als:

 • last hebben van traumatische gebeurtenissen
 • angstklachten
 • sociale problemen
 • gedragsproblemen
 • pesten of gepest worden
 • onverklaarde lichamelijke klachten
 • opvoedingsproblemen
 • hechtingsproblematiek
 • negatief zelfbeeld
 • problemen met agressieregulatie
 • nachtmerries

Naast individuele therapie voor kinderen en jongeren, biedt Nicoline Hoekstra begeleiding aan hun ouders/verzorgers. In de ouderbegeleiding worden opvoedingsvraagstukken besproken en wordt in grote lijnen het verloop van de therapie besproken. De praktijk is gevestigd in Schalkhaar.

 

Voor professionals:

Nicoline Hoekstra biedt supervisie aan psychologen en orthopedagogen, bijvoorbeeld in het kader van hun opleiding tot GZ-psycholoog / klinisch psycholoog / SKJ-(her)registratie

Daarnaast is Nicoline Hoekstra supervisor in opleiding bij de Vereniging EMDR Nederland (VEN). Mensen die de basis- of vervolgtraining EMDR hebben gevolgd kunnen bij Nicoline Hoekstra supervisie te volgen. Klik hier voor meer informatie.

 

Meer over mij persoonlijk
Ik ben in 1976 geboren en opgegroeid in Diepenveen. Mijn studie psychologie heb ik in Groningen gevolgd, waar ik zeven jaar heb gewoond. Mijn ambitie om psychotherapeut voor kinderen te worden, is ontstaan toen ik naast mijn studie zeilinstructrice was op een zeilschool in Friesland. Hier heb ik veel kinderen leren zeilen, leuke zeilkampen voor ze verzorgd en nieuwe instructeurs opgeleid. Ik merkte dat ik goed aansluiting kon vinden bij diverse kinderen en jeugdigen en dat ik erg geboeid raakte door kinderen waarbij ‘het niet vanzelf ging’. Bijvoorbeeld kinderen die buiten de groep vielen, jongeren die zich niet hielden aan regels, kinderen die moeilijker leerden. Deze ervaringen hebben eraan bijgedragen dat ik me tijdens mijn studie en daaropvolgend werk ben gaan richten op kinderen en jeugdigen met problematiek

Nicoline Hoekstra stelt zich als missie om als persoon en met het behandelaanbod zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij wat de aangemelde jeugdigen nodig hebben. Cliënten dienen zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd te voelen. Contact is oprecht, laagdrempelig, bekrachtigend. Ditzelfde geldt voor gedragswetenschappers die supervisie bij Nicoline Hoekstra volgen.

Dit vanuit de visie dat elke aangemelde jeugdige zo optimaal mogelijk grip kan krijgen op zijn/haar gedrag en emoties, wanneer veroorzakende factoren dusdanig zijn behandeld dat ze in het heden minder tot klachten leiden en de jeugdige daarnaast vaardigheden heeft geleerd om emoties en gedrag te reguleren. Hierbij is het systeem om de jeugdige heen (ouders/verzorgers, school) onmisbaar.

 

Aanmelden en wachtlijst

Wachtlijst
Wachtlijst in mei 2020: ongeveer 5 maanden. Na de intake wordt de diagnostiek en/of behandeling direct aansluitend verder vormgegeven, er volgt dan geen nieuwe wachtlijst.

 

Vergoeding

Jeugdhulp wordt vergoed door de gemeente als er een verwijzing is van een gezinscoach of (huis)arts.

Er kan niet rechtstreeks verwezen worden naar Nicoline Hoekstra als er reeds een andere jeugdhulpaanbieder betrokken is. Verwijzing moet dan met die jeugdhulpaanbieder besproken worden.

Bij de verwijzing wordt een inschatting van de omvang en zwaarte van de problemen gemaakt en wat de hulpverleningsdoelen moeten worden. Zo kan er bepaald worden in welk profiel een jeugdige hoort. Vervolgens wordt gekeken welke jeugdhulpaanbieders zijn gecontracteerd voor dit profiel, waaruit een aanbieder gekozen kan worden.

Wanneer een jeugdige is ingedeeld in een profiel waar Nicoline Hoekstra niet als hoofdaannemer voor is gecontracteerd, kan gekeken worden of Nicoline Hoekstra als onderaannemer van een andere organisatie die wel voor het betreffende profiel is gecontracteerd een deel van de behandeling kan uitvoeren.

De hulpverlening bij de praktijk wordt vergoed door de gemeenten uit de regio IJsselland: Deventer, Olst-Wijhe, Raalte, Zwolle, Ommen, Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe: Apeldoorn, Lochem, Voorst, Heerde, Zutphen, Brummen, Hattem, Epe.

 

Jeugdigen/volwassenen van 18 jaar en ouder kunnen zich niet aanmelden bij deze praktijk. Voor jeugdigen die reeds voor hun 18e in behandeling waren bij Nicoline Hoekstra en waarbij voortzetting van de behandeling na hun 18e geïndiceerd is, is eventueel ongecontracteerde zorg via de zorgverzekeraar mogelijk. Informeer bij uw zorgverzekeraar hoe dit in zijn werk gaat.

De praktijk biedt zowel Generalistische Basis GGZ als Specialistische GGZ. Voor beide vormen is een verwijzing van je (huis)arts nodig. In deze verwijzing moet onder andere staan voor welke vorm van GGZ de verwijzing geldt en dat er sprake is van een (vermoedelijke)  stoornis uit de DSM. Voor vergoeding van basis en specialistische GGZ gelden landelijke tariefafspraken (www.nza.nl).

 

Niet op komen dagen bij afspraken

Als een cliënt niet op komt dagen en dit niet meer dan 24 uur van tevoren heeft gemeld, geldt dit als een ‘no-show’. No-shows zijn een groot probleem, want de gereserveerde tijd kan dan niet meer worden ingevuld door een andere cliënt en het zorgt voor langere wachtlijsten. No-shows worden niet vergoed door de gemeente/zorgverzekeraar en een gedeelte van de sessieprijs wordt daarom bij de cliënt zelf in rekening gebracht (€50,- ).

Regelingen

Privacy reglement

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Nicoline Hoekstra handelt conform deze wetgeving. De Privacy policy vindt u hier.

Veiligheid in de thuissituatie

Sinds 2013 geldt de Wet Verplichte Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Organisaties en zelfstandig werkende psychologen die werkzaam zijn in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, politie en justitie zijn vanaf deze datum wettelijk verplicht om een meldcode te gebruiken bij signalen en vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. Van psychologen wordt verwacht dat zij actief kindermishandeling en huiselijk geweld signaleren, zo nodig melden en tegengaan.

Dit betekent dat wanneer ik vanuit onze gesprekken of een andere bron signalen krijg dat mogelijk de veiligheid van de jeugdige (of van andere kinderen in het gezin) in het geding is, ik deze signalen serieus neem en verder met u (en zo nodig andere betrokkenen) bespreekbaar maak en in kaart breng. Wanneer de veiligheid van gezinsleden inderdaad in het geding blijkt te zijn en mijn hulp alleen niet voldoende is de veiligheid te waarborgen, dan zoek ik contact met een collega, of Veilig Thuis om te overleggen wat er moet gebeuren om de veiligheid te herstellen.

Wanneer u zichzelf zorgen maakt om de veiligheid van uw eigen of andermans kinderen, kunt u zelf ook contact zoeken met Veilig Thuis: 0800-2000, https://www.vtij.nl

Klachten

Wanneer een cliënt klachten heeft over mijn zorgverlening, dan wil ik dit graag horen om te kijken waar ik aanpassingen en verbeteringen kan doen. Als klinisch psycholoog houd ik mij aan de beroepscodes van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). De praktijk is geregistreerd bij de Klachten- en Geschillenregeling Psychische en Pedagogische zorg van P3NL. Wie bezwaren heeft tegen mijn beroepsmatig handelen, er in overleg met mij niet uitkomt en zich rechtstreeks benadeeld voelt, vindt hier de benodigde informatie om een klacht indienen middels een klachtenformulier.

De praktijk beschikt over een kwaliteitsstatuut dat is goedgekeurd door GGZ Kwaliteitsstatuut.

Contact

Contact

Telefoon: 06-19612175

E-mail: info@nicolinehoekstra.nl

Praktijkadres:

De Ganzeboom 165A

7433 GE Schalkhaar

 

Afspraken bij de praktijk kunnen plaatsvinden op maandagen t/m donderdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Wanneer u belt ben ik vaak aan het werk. U kun dan de voicemail inspreken, dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug. De praktijk kent geen 24-uurs bereikbaarheid, in crisissituaties belt u de huisarts of Veilig Thuis: 0800-2000.

ZorgMail: nicolinehoekstrapraktijkvoorkjpsychotherapie@zorgmail.nl (alleen voor hulpverleners die ook zijn aangesloten op ZorgMail)

Privacy

De privacy van kinderen/jongeren en hun ouders is erg belangrijk voor me. Ik heb een beroepsgeheim en wat iemand in vertrouwen aan me vertelt zal niet bij derden terecht komen zonder toestemming. Een beroepsgeheim mag alleen doorbroken worden wanneer de veiligheid van de cliënt of anderen in gevaar is.

Routebeschrijving (klik om te vergroten):

 

 

360 graden foto (klik en sleep om rond te kijken in de praktijk):